Poznaj nasz program

TERAZ DLA OBYWATELEK I OBYWATELI

Cel 1: Państwo neutralne światopoglądowo

 • Neutralność w instytucjach państwowych oraz podczas uroczystości państwowych
 • Finansowanie organizacji wyznaniowych wyłącznie z 1% przekazywanego przez podatników na cele religijne lub dobrowolnych wpłat
 • Zakończenie finansowania lekcji religii z budżetu państwa;
 • Likwidacja Funduszu Kościelnego
 • Penalizacja  pedofilii w polskim Kościele
 • Powołanie Komisji ds. Zbadania Przypadków Pedofilii w Kościele

Cel 2: Polska wolna od radykalizmów.

 • Natychmiastowa penalizacja wszelkich działań o charakterze rasistowskim, szowinistycznym, faszystowskim i szerzącym nienawiść wobec innych
 • Jednoznaczność i skuteczna egzekucja przepisów dotyczących mowy nienawiści

Cel 3: Zero dyskryminacji mniejszości

 • Wdrożenie rekomendacji dla Polski Komitetu ONZ dotyczących osób z niepełnosprawnościami takich jak: wzmocnienie ochrony osób z niepełnosprawnościami przed przemocą, przyjęcie kompleksowego programu odejścia od opieki instytucjonalnej, ochrona przed dyskryminacją, promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy
 • Poszerzenie katalogu przestępstw z nienawiści o orientację seksualną i tożsamość płciową
 • Przywrócenie Rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji
 • Wdrożenie możliwości tzw. „ślepego pozwu” w sprawie o mowę nienawiści przeciwko osobie, której tożsamość nie jest poszkodowanemu znana — oraz nałożenie obowiązku ustalenia tożsamości naruszyciela przez sąd

Cel 4: Misja i siła organizacji pozarządowych

 • Wzmacnianie i sprzyjanie aktywności oraz rozwojowi NGO poprzez stopniowe zwiększanie puli finansowej na konkursy grantowe, zmniejszenie biurokracji w rozliczeniach grantowych
 • Likwidacja Narodowego Instytutu Wolności na rzecz organizacji zajmujących się przemocą wobec kobiet i dzieci