Poznaj nasz program

TERAZ DLA PAŃSTWA

Cel 1: Ład konstytucyjny i  rzeczywisty trójpodział władzy

 • Rzeczywisty rozdział władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej i sądowniczej (zakaz łączenia mandatu posła/senatora z funkcją ministra (lub inną wysoką funkcją w rządzie),
 • Odpolitycznienie  Krajowej Rady Sądownictwa
 • Odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, przywrócenie ładu orzekania w sprawach ważnych dla Polek i Polaków (orzekanie w TK przez sędziów zawodowych)
 • Odpolitycznienie i reforma Prokuratury – rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, w tym z oddzielnymi budżetami. Prokuratorzy prokuratur okręgowych i apelacyjnych w znacznie większym stopniu winni partycypować w prowadzeniu postępowań karnych odciążając prokuratorów rejonowych
 • Respektowanie wyroków TSUE
 • Reforma Trybunału Stanu – orzekanie w TS przez sędziów zawodowych – konieczność uzyskania absolutorium po zakończonej kadencji
 • Reforma Senatu, (Senat nie jako powielenie Sejmu. Senat jako instytucja o rozbudowanych kompetencjach kontrolnych wobec innych organów władzy)
 • Reforma Najwyższej Izby Kontroli – konieczne wzmocnienie roli i pozycji NIK wobec innych organów władzy. W tym wprowadzenie obowiązku reakcji wdrożeniowej na wnioski pokontrolne NIK
 • Regionalizm – reforma powiatów. Wzmocnienie regionów (województw), oraz powiatów (zmniejszenie liczby powiatów, poszerzenie zakresu terytorialnego powiatów, zwiększenie ich kompetencji).

 

Cel 2: Sprawny wymiar sprawiedliwości

 • Informatyzacja i  proefektywnościowa reorganizacja pracy sądów. Usprawnienie organizacyjne pracy sądów. Zwiększenie etatów dla asystentów sędziów, referendarzy i administracji sądowej wraz ze zwiększeniem uposażenia dla administracji sądowej. Lepsze warunki techniczne pracy sądów
 • Likwidacja przewlekłości rozpraw. reforma procedur, w tym zwłaszcza kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania cywilnego, a także wprowadzenie monitoringu czasu trwania postępowań sądowych. Rozprawy odbywające się dzień po dniu aż do ich zakończenia.
 • Odciążenie pracy sędziów i prokuratorów. Drobne sprawy i biurokracja w rękach referendarzy, asystentów i administracji sądowej
 • Odciążenie sądów poprzez szerszą skalę pozasądowych metod rozwiązywania sporów: zgodne rozwody poza sądami, sądy pokoju dla drobnych spraw obywateli, większa rola mediacji i arbitrażu
 • Więcej zakresu kompetencji notariuszy:  sprawy nakazowe i upominawcze
 • Podniesienie jakości opiniowania biegłych. Zmiana zasady ustanawiania i powoływania biegłych. Zwiększenie odpowiedzialności poprzez min. wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej
 • Reforma kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania cywilnego – rzeczywiste zwiększenie efektywności orzeczniczej postępowań, urealnienie zasady kontradyktoryjności postępowania, poszerzenie katalogu dopuszczalnych środków dowodowych,
 • Fiskalizacja kar, nałożenie terminów, na wydanie tytułu wykonawczego, reforma elektronicznego postępowania upominawczego
 • Zawód sędziego ukoronowaniem kariery prawniczej dla najlepszych
 • Zreformowanie systemu awansowania sędziów – obecnie jest zbyt mocno powiązany z subiektywną oceną jego pracy
 • Zwiększenie nakładów na szkolenie sędziów i prokuratorów, przy jednoczesnym przeglądzie przywilejów sędziów i prokuratorów
 • Podniesienie poziomu kultury prawnej, a zwłaszcza edukacyjnej roli instytucji praworządności, powszechna edukacja prawnicza w szkołach

 

Cel 3: Bezpieczeństwo obywatelek i obywateli

 • wzmocnienie obywatelskiego prawa do sądów poprzez obniżenie kosztów postępowań; zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej; uproszczenie procedur;
 • Zapewnienie szerszego zakresu pomocy prawnej dla obywateli na etapie przedsądowym
 • Szerszy zakres obowiązku informacyjnego wobec obywatela (o jego prawach)
 • Lepsze przepisy regulujące pracę policji i innych służb Zmiana zasad naboru np.w zakresie  kryteriów psychologicznych, mechanizmy sprawdzające przydatność do służby, zmiana systemu szkoleń policjantów, poszerzenie możliwości awansów, zmniejszenie policyjnych etatów biurokratycznych
 • Dopercyzowanie kompetencji  podmiotów uprawnionych do stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Eliminowanie nadużyć władzy wobec obywatela
 • Odejście od dublowania działań poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli.
 • Zwiększenie interoperacyjności  baz danych i rejestrów. Administracja wymieniająca informacje pomiędzy sobą bez konieczności zatrudniania obywatela do przedkładania tych samych informacji w różnych urzędach

 

Cel 4: Profesjonalne tworzenie i wdrażanie prawa

 • Likwidacja inflacji prawa i przyjmowania ustaw „po nocach” – zmniejszenie zmienności prawa – projekt ustawy może być skierowany do Sejmu po upływie 60 dni od daty jego ogłoszenia, a w tym czasie poddany konsultacjom społecznym. Obowiązkowe jest publiczne ogłoszenie opinii o projekcie przez ww. podmioty nie będące autorem projektu
 • Jeden nowy przepis eliminuje dwa stare („one in – two out”), uproszczenie przepisów prawnych, deregulacja przestrzeni normatywnej, eliminacja niepotrzebnych przepisów, dublujących się w różnych aktach prawnych, martwych, nieużywanych, dysfunkcjonalnych
 • Rygorystyczne zasady przygotowywania oceny skutków regulacji zarówno przed, jak i po przyjęciu ustawy oraz ich konsultowania z organizacjami i obywatelami
 • Klauzule wygaszające obowiązywanie aktów prawnych (sunset clauses). Konieczność ponownego dowodu przydatności obowiązujących przepisów (po ich uprzedniej ewaluacji) spoczywałaby na właściwych ministrach

 

Cel 5: Profesjonalne, jawnie i apolitycznie działające  instytucje Państwa

 • Zakaz zachowań nepotycznych w administracji i spółkach skarbu państwa
 • Przywrócenie wymagań organizowania otwartych i konkurencyjnych naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
 • Przywrócenie obowiązku odbywania służby przygotowawczej dla osób pełniących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, poddania się ocenie okresowej
 • Podnoszenie kompetencji korpusu służby cywilnej: obowiązkowy, roczny bilans kompetencyjny, indywidualny budżet rozwojowy
 • Przejrzyste zasady wynagradzania i awansów, a także odpowiedzialności za błędy urzędników
 • Rynkowe wynagrodzenia dla profesjonalistów w urzędach
 • Jawne i otwarte konkursy na wysokie stanowiska w spółkach skarbu państwa