śmieci
Porady

Co to są odpady poprodukcyjne? Jak je utylizować?

Jeżeli prowadzisz działalność produkcyjną lub zastanawiasz się nad jej rozpoczęciem, to z pewnością wiesz, że wiąże się ona z wykorzystywaniem rozmaitych surowców i półproduktów, które przekształca się w gotowe produkty podczas procesu obróbki. Podczas tego właśnie działania pojawiają się części, które nie zostają wykorzystane i których należy się pozbyć. Jednak czy wiesz, że należy robić to w odpowiedni sposób? W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i od wykorzystywanych w procesie produkcyjnym substancji wszelkie pozostałości poprodukcyjne mogą zostać zakwalifikowane jako produkt uboczny lub odpad poprodukcyjny. Sprawdź, jak należy prawidłowo utylizować tego typu odpady!

Jak definiuje się odpady poprodukcyjne?

Co to są odpady poprodukcyjne i co można do nich zaliczyć? Stanowią one dość specyficzną kategorię, ponieważ mieszczą się w niej pozostałości procesu produkcji, które jednocześnie nie są wytworem ubocznym, a przedsiębiorstwo nie może znaleźć dla nich innego zastosowania. Tego typu odpady powstają w wyniku przemysłowej lub wytwórczej działalności człowieka. Jeśli odpad ma być zakwalifikowany jako poprodukcyjny, to przede wszystkim przedsiębiorstwo musi uwzględnić go w ramach ewidencji odpadów i magazynować razem z innymi, które nie są przeznaczone do wykorzystania. Więcej tego typu informacji na: https://naar.pl/oferta/instalacje-pneumatycznego-usuwania-odpadow/

Odpady poprodukcyjne – co to oznacza w ujęciu przepisów prawa?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. za odpady uznawane są takie przedmioty lub substancje, których posiadacz się pozbył, zamierza się ich pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. W polskim prawie znaleźć można definicje różnych rodzajów odpadów – różniących się od siebie między innymi pochodzeniem czy właściwościami chemicznymi. W przepisach nie znajdzie się jednak jednolitego katalogu substancji, który jednoznacznie wskazywałby na to, które są uznawane za poprodukcyjne, ani spisu procesów technologicznych określającego, jakie odpady mogą powstawać w ramach wykonywanych czynności, aby mogły być określane jako poprodukcyjne.

W przepisach znajduje się za to 16 kategorii różnych substancji i procesów – jednak mają one charakter otwarty, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Zakwalifikowanie danego materiału lub substancji do odpadów odbywa się zatem na podstawie tak zwanego kryterium użyteczności – w związku z czym za odpad poprodukcyjny można uznać każdą substancję, materiał czy produkt, dla których przedsiębiorstwo nie przewiduje dalszego zastosowania. Jeżeli firma posiada takie materiały w swojej fabryce produkcyjnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązana do pozbycia się ich lub wykazania, że ma zamiar się ich pozbyć.

Jak utylizować odpady poprodukcyjne?

W przypadku odpadów poprodukcyjnych utylizacja jest bardzo ważna, ponieważ mogą one być poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego ze względu na to, że niektóre materiały zawierają w sobie szkodliwe substancje, a te nie powinny mieć kontaktu z otoczeniem. Nieodpowiednie przechowywanie odpadów lub niewłaściwe pozbywanie się ich może spowodować, że do środowiska przedostaną się związki toksyczne takie jak np. metale ciężkie lub azbest. Istotne jest również to, że niektóre odpady poprodukcyjne są łatwopalne, co może stanowić nie tylko poważne zagrożenie dla środowiska, ale także dla ludzi znajdujących się w pobliżu.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną na terenie całej Polski powinny znaleźć kompleksowe rozwiązania, które nie będą zagrażały przyrodzie ani mieszkańcom okolicznych zabudowań. W jaki sposób można legalnie pozbyć się kłopotliwych odpadów? Warto np. skorzystać z wywozu odpadów poprodukcyjnych, który realizowany jest przez specjalistyczne firmy – takie przedsiębiorstwa dostarczają kontenery, zapewniają transport odpadów oraz odpowiadają za ich prawidłową utylizację. Stosują one specjalistyczne sprzęty i rozwiązania, dzięki którym można np. zmniejszyć objętość wyrzucanych materiałów. Bardzo często tego typu firmy mają także do zaoferowanie instalacje pneumatycznego usuwania odpadów.